Algemene voorwaarden Solvos4 Holding B.V.

Identiteit van de ondernemer:

kstove.com (Solvos4 Holding B.V.)
Noorddammerweg 35 – Unit 8
1424NW De Kwakel
Nederland
Tel: +31 (0)279 269857 (Op werkdagen van 09:00 tot 17:00)
Mail: info@solvos4.com
KvK-nummer: 68066155
Btw-identificatienummer: NL857287461.B01

Artikel 1. Definities en begrippen

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangeven:

 1. Solvos4 Holding B.V.: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te de Kwakel, hierna te noemen Solvos4.
 2. Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
 5. Dag: kalenderdag.
 6. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Solvos4 en de consument ter zake van het leveren van zaken en/of diensten.
 7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Solvos4 en de consument wordt gesloten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 9. Levering: de feitelijke aanbieding van de gekochte zaken en/of de overeengekomen zaken aan de consument.
 10. Schriftelijk: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 11. Werk(zaamheden): het totaal van de tussen de consument en Solvos4 overeengekomen werkzaamheden en de daarbij door Solvos4 geleverde zaken en/of diensten.
 12. Zaken: alle door Solvos4 te verkopen zaken, waaronder doch niet uitsluitend verstaan: kachels en bijbehorende accessoires.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door Solvos4 te leveren producten en/of diensten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen na- of deelbestellingen en/of vervolg- of deelopdrachten.
2.3. Solvos4 heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De onderhavige voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten met Solvos4 voor de uitvoering waarvan door Solvos4 derden worden betrokken.
2.4. Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
2.5. Indien het aanbod of de offerte is gebaseerd op door de consument verstrekte informatie en deze informatie onjuist of onvolledig blijkt te zijn dan wel naderhand wijzigt, heeft Solvos4 het recht de opgegeven prijzen, tarieven en/of levertermijnen aan te passen.
2.6. Indien enige bepaling uit de voorwaarden of uit de overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze voorwaarden of de onderliggende overeenkomst.
2.7. In het geval deze voorwaarden en de overeenkomst onderling strijdige bepalingen bevatten, gelden de in de overeenkomst opgenomen bepalingen.
2.8. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen de algemene voorwaarden en een vertaalde versie hiervan, geldt de Nederlandse tekst.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

3.1. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
3.2. Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van Solvos4 ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.
3.3. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
3.4. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Solvos4 langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Solvos4 is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Artikel 4. Levering

4.1. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Solvos4 kenbaar heeft gemaakt.
4.2. Indien de consument afname op het overeengekomen moment weigert, uitstelt of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Solvos4 gerechtigd de producten voor rekening en risico van de consument op te slaan en/of de extra (vervoers)kosten door te berekenen aan de consument.
4.3. Na aanvaarding van het aanbod door de consument zal Solvos4 de bestelling binnen 30 dagen leveren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen.
4.4. Indien Solvos4 niet of niet tijdig levert, moet de consument Solvos4 schriftelijk in gebreke stellen en daarbij Solvos4 een redelijke termijn gunnen om deze alsnog te leveren.
4.5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Solvos4 tot het moment van bezorging aan de consument, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 5. Herroepingsrecht

5.1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product en/of dienst gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.
5.2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat voor wat betreft een dienst in op de dag nadat de overeenkomst met betrekking tot deze dienst is gesloten.
5.3. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat voor wat betreft een product in op de dag nadat de consument het product heeft ontvangen, of:
a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, het laatste product heeft ontvangen.
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.

Artikel 6. Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

6.1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product niet ofwel slechts uitpakken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
6.2. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1 van dit artikel.

Artikel 7. Uitoefening van het herroepingsrecht

7.1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn op een duidelijke en ondubbelzinnige wijze aan Solvos4.
7.2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan Solvos4. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
7.3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de Solvos4 verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
7.4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
7.5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
7.6. Solvos4 vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door Solvos4 in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt, mits Solvos4 binnen deze periode het product heeft ontvangen. Voor iedere dag dat het product niet is ontvangen wordt deze terugbetaling met een dag opgeschort.
7.7. Solvos4 gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode.
7.8. Uitgesloten van het herroepingsrecht zijn de volgende diensten en/of producten:
a. Een dienst, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
– de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
– de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
b. Een product dat specifiek voor een bepaalde consument is gemaakt op basis van individuele keuzes van de betreffende consument.

Artikel 8. Installatie

8.1. De consument kan, indien gewenst, gebruik maken van het aanbod van Solvos4 om het geleverde product te laten installeren. De consument is verplicht om de werkzaamheden mogelijk te maken binnen de reguliere werktijden van Solvos4 of een door Solvos4 ingeschakelde derde.
8.2. De consument dient te zorgen voor een goede bereikbaarheid naar de plek waar de werkzaamheden dienen plaats te vinden. Tevens dient de consument te zorgen dat de werkplek voldoet aan wettelijk voorgeschreven veiligheidseisen en andere overheids- en/of veiligheidsvoorschriften. Mocht blijken dat de werkplek hier niet aan voldoet en de werkzaamheden leveren vertraging op, dan komt de eventueel voortvloeiende schade hiervan voor rekening van de consument.
8.3. De consument is verplicht, alvorens de werkzaamheden aanvangen, te zorgen voor de benodigde bescheiden van overheidswege (zoals vergunningen). Tevens dient de consument te zorgen voor de benodigde nutsvoorzieningen ten behoeve van de werkzaamheden, het verbruik hiervan komt voor rekening van de consument.
8.4. De consument dient ervoor zorg te dragen dat de werkzaamheden niet in gevaar komen dan wel vertraging oplopen door tussenkomst van de consument of door derden. Indien er om welke reden dan ook door toedoen van de consument toch vertraging in de te verrichte werkzaamheden zou komen, dient de consument Solvos4 hiervan per omgaande van op de hoogte te brengen. De eventueel voortvloeiende schade van een dergelijke vertraging komt voor rekening van de consument.
8.5. De consument is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door fouten in de door hem aangeleverde bescheiden zoals onder andere tekeningen, berekeningen en constructies.
8.6. Indien zich onverhoopt een situatie voordoet, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een geval zoals genoemd in lid 5 van dit artikel, waarin door toedoen van de consument moet worden afgeweken van de werkzaamheden, komt het eventuele meerwerk voor rekening van de consument.

Artikel 9. Vergoeding, prijzen, tarieven

9.1. Alle prijzen zijn in euro’s en zijn inclusief omzetbelasting (btw).
9.2. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in de tarieven van de omzetbelasting (btw).

Artikel 10. Betaling

10.1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of (aanvullende) voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst.
10.2. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Solvos4 is gewezen op de te late betaling en Solvos4 de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Solvos4 gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

Artikel 11. Garantie

11.1. Solvos4 staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
11.2. Indien door Solvos4 aan de consument (aanvullend) garantie wordt verstrekt ten aanzien van de door haar geleverde of te leveren producten, zal zij zulks uitdrukkelijk schriftelijk aan de consument kenbaar maken.
11.3. Alle eventuele (garantie)verplichtingen van Solvos4 vervallen indien fouten, gebreken of onvolkomenheden ten aanzien van die zaken het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik of beheer van geleverde zaken door de consument of door de consument ingeschakelde derden of indien die het gevolg zijn van een van buiten komende oorzaak zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien de consument of een derde zonder toestemming van Solvos4 wijzigingen in de door Solvos4 geleverde zaken heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen.

Artikel 12. Intellectuele vermogensrechten

12.1. Alle rechten met betrekking tot producten van Solvos4, waaronder onder meer doch niet uitsluitend, de brandkamer, (verbrandings)techniek, ontwerpen en modellen, komen toe aan Solvos4, voor zover deze niet reeds aan derden toekomen.
12.2. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Solvos4 is het de consument niet toegestaan de producten van Solvos4, al dan niet tezamen met of door inschakeling van derden, te verveelvoudigen of te exploiteren.

Artikel 13. Klachten

13.1. De consument is verplicht de geleverde zaken en/of verrichte diensten direct na ontvangst en/of uitvoering van de werkzaamheden te controleren op eventuele zichtbare gebreken, beschadigingen en/of afwijkingen.
13.2. Eventuele klachten over door Solvos4 geleverde producten en/of werkzaamheden dienen terstond, volledig en duidelijk door de consument aan Solvos4 te worden medegedeeld.
13.3. Bij Solvos4 ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, zal Solvos4 binnen de termijn van 14 dagen reageren en aangeven binnen welke termijn de consument een antwoord kan verwachten.

Artikel 14. Geschillen en toepasselijk recht

14.1. Op een met Solvos4 gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.2. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar Solvos4 is gevestigd, zij het dat Solvos4 altijd het recht behoudt een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de consument is gevestigd.